top of page

Kommissionens hvidvaskpakke

Stor ændring er nu søsat – EU-kommissionen har offentliggjort sin hvidvaskpakke

EU-kommissionen offentliggjorde den 20. juli 2021 en omfattende hvidvasklovpakke, som – hvis den bliver vedtaget – vil indebære væsentlige ændringer i måden, hvorpå hvidvaskområdet reguleres, og der føres tilsyn. Derudover vil de eksisterende krav til virksomhederne blive uddybet og i visse tilfælde ændret, og nye virksomhedstyper blive underlagt reguleringen.

Pakken indeholder forslag til (1) en ny hvidvaskforordning til delvis erstatning af det gældende hvidvaskdirektiv, (2) et nyt direktiv om nationale foranstaltninger på hvidvaskområdet, herunder tilsyn og straffebestemmelser, der erstatter det gældende hvidvaskdirektiv og viderefører visse regler derfra (3) en forordning om etablering af en ny overordnet EU-tilsynsmyndighed på hvidvaskområdet (”AMLA”), der både skal føre tilsyn med udvalgte virksomheder og stå for detailreguleringen af området samt (4) en ændring af pengeoverførselsforordningen til at omfatte informationer om kryptovaluta.

 

Nogle af de væsentligste ændringer for virksomhederne er uddybet nedenfor.

Hvidvaskforordningen

 • Hvidvaskforordningen vil fremover udgøre den væsentligste regulering af virksomhederne og sikre ensartede krav i hele EU, men der vil dog fortsat være mulighed for, at medlemsstaterne på visse områder nationalt kan undtage bestemte virksomheder eller finansielle aktiviteter fra kravene. 

 • Nye typer af virksomheder underlægges EU-reglerne, herunder udbydere af tjenesteydelser med krypto-aktiver samt formidlere af realkredit og forbrugerkredit.

 • Kravene til virksomhedernes interne politikker, ledelse og kontrol samt KYC-procedurer, herunder for PEPs og reelle ejere, bliver uddybet og/eller udbygget.

 • Kommissionen vil skulle identificere tredjelande med særlige risici, som skal være genstand for øget due diligence-procedurer fra virksomhedernes side.

 • Kommissionen og den nye EU-tilsynsmyndighed AMLA får kompetence til at udstede uddybende regler på forordningens område, og AMLA vil skulle udarbejde nærmere retningslinjer. Disse regler og retningslinjer vil skulle indgå i virksomhedernes implementering af foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.

Hvidvaskdirektivet

 • Det vil fortsat være muligt nationalt at fastsætte regler for virksomheder, som ikke er omfattet af EU-reguleringen, men medlemsstaterne skal da følge en særlig procedure, og de nationale foranstaltninger vil blive offentliggjort.

 • Der vil blive fastsat uddybende regler for indberetning af oplysninger om reelle ejere til offentlige registre.

 • Reglerne om kompetence for de nationale myndigheder i forhold til virksomheder, som opererer under adgangen til grænseoverskridende tjenesteydelser, og i relation til koncerntilsyn uddybes.

 • Der skal i visse tilfælde oprettes tilsynskollegier for institutter, der opererer i flere medlemsstater.
   

Den nye EU-tilsynsmyndighed AMLA

 • AMLA får til opgave at udarbejde retningslinjer og niveau 2-regler på hvidvaskområdet samt at sikre en ensartet tilgang til tilsynsopgaven blandt de nationale tilsyn og myndigheder, der modtager indberetninger om mistænkelige transaktioner. Som virksomhed vil det derfor fremover være AMLA, i stedet for eksempelvis EBA, man skal følge for løbende opdateringer og fortolkning af EU-reglerne.
   

 • AMLA får ansvaret for direkte tilsyn med kreditinstitutter og andre finansielle institutter, som både opfylder nærmere bestemte kriterier i forhold til etablering i et antal EU-lande og til iboende risiko. Ved indikationer på overtrædelser af reglerne, vil AMLA også kunne overtage tilsynet fra de nationale myndigheder. Reglerne skal uddybes, og det er usikkert, om der er danske virksomheder, som bliver omfattet af det løbende direkte tilsyn.
   

Den nye hvidvaskforordning vil skulle finde anvendelse tre år efter ikrafttræden, og parallelt hermed vil det kommende hvidvaskdirektiv skulle implementeres nationalt senest tre år efter ikrafttræden. Den kommende EU-tilsynsmyndighed AMLA vil skulle etableres i 2023. Der vil derfor forventeligt være nogle år for virksomhederne til at indstille sig på ændringerne.
 

Det er vores vurdering, at alle virksomheder vil få et større arbejde med at sætte sig ind i og implementere nye og uddybende EU-krav på hvidvaskområdet. Kravene vil generelt være direkte anvendelige i Danmark, og det kan også forventes, at vejledning skal søges på EU-niveau i stedet for fra danske myndigheder. Endvidere må det på baggrund af erfaringer fra andre områder forventes, at den samlede mængde af regler, som virksomhederne vil skulle sætte sig ind i, vil stige, fordi der kan komme mange uddybende krav i niveau 2-regler og som retningslinjer. For finansielle virksomheder inden for EU, herunder danske virksomheder, der har etableringer i andre EU-lande, er det vores generelle vurdering, at pakken kan være en fordel, fordi den indebærer en ensartning.
 

Kommissionens hvidvaskpakke kan findes her: Link

Capital Law CPH bistår virksomheder på det finansielle område med rådgivning om og implementering af nye regler. Du er velkommen til at kontakte vores partner Camilla Søborg (cas@capitallawcph.dk, mobil 53500914) eller en af vores andre partnere med spørgsmål og for en drøftelse af, hvad de nye regler betyder for din virksomhed. Du kan læse mere om os og vores kompetencer inden for finansiel regulering her: Link.

bottom of page