top of page

Nye regler om whistleblowerordninger i den finansielle sektor på vej

Finanstilsynet har den 3. september 2021 offentliggjort en høring af et lovforslag, der skal fastsætte supplerende minimumskrav for de virksomheder i den finansielle sektor, hvis whistleblowerordninger ikke er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere (”Whistleblowerloven”).

Lovændringerne vil – hvis de vedtages – få betydning for virksomheder, som efter den finansielle regulering har pligt til at oprette en whistleblowerordning, men som ikke når op de på 50 ansatte, der er tærsklen for pligten til at oprette en intern whistleblowerordning efter Whistleblowerloven.

Nedenfor gennemgår vi i korte træk konsekvenserne for virksomheder i den finansielle sektor, der har en whistleblowerordning.

Lovforslagets konsekvenser i hovedtræk

  • Whistleblowerloven skal overholdes af alle virksomheder: Med de påtænkte lovændringer vil alle virksomheder med pligt til at oprette whistleblowerordninger efter den finansielle regulering skulle leve op til kravene i Whistleblowerloven. Uden lovændringerne ville det alene have været tilfældet for virksomheder med over 50 medarbejdere.

  • Kravene til whistleblowerordningens omfang udvides. Ordningerne vil fremover skulle omfatte indberetninger, som vedrører alvorlige lovovertrædelser generelt eller øvrige alvorlige forhold, ud over (som nu) overtrædelser af den finansielle regulering. Denne konsekvens fremgår ikke direkte af lovforslaget, men er bekræftet mundtligt ved forespørgsel hos Finanstilsynet.

  • Kravene til whistleblowerordningen bliver mere detaljerede. Hvor den finansielle lovgivnings bestemmelser om interne whistleblowerordninger er summariske, har Whistleblowerloven flere detaljer.

  • Strengere krav i den finansielle regulering har forrang. Det præciseres i lovforslaget, at strengere krav til ordningerne i den finansielle regulering har forrang. Kravet om mulighed for anonyme indberetninger gælder derfor fortsat. Dette kan dog allerede nu udledes af Whistleblowerloven.

Fremsættelse og ikrafttræden

Lovforslaget forventes fremsat primo oktober 2021. Det er hensigten, at ændringerne skal træde i kraft den 17. december 2021, hvilket er samtidig med Whistleblowerlovens ikrafttræden.

Whistleblowerloven indeholder en overgangsordning for arbejdsgivere i den private sektor med mellem 50 og 249 ansatte. Den betyder, at disse arbejdsgivere først skal anvende reglerne om de interne whistleblowerordninger fra fra den 17. december 2023. Det er ikke præciseret i udkastet til lovforslaget, om overgangsordningen vil finde tilsvarende anvendelse i forhold til virksomheder i den finansielle sektor, og i givet fald heller ikke, hvilken ikrafttræden der da ville være for virksomheder under 50 ansatte.

Capital Law CPH’s vurdering af lovforslagets betydning for de berørte virksomheder

Virksomheder i den finansielle sektor, som har mellem 5 og 50 medarbejdere, og som ikke har fået dispensation fra at etablere en whistleblowerordning, vil skulle ændre deres eksisterende whistleblowerordninger, så de også lever op til kravene Whistleblowerloven. Pga. mere detaljerede krav til ordningerne og det langt bredere anvendelsesområde i forhold til lovovertrædelser i Whistleblowerloven vil dette betyde væsentlige ændringer.

Spørgsmålet om tidspunktet for ikrafttræden af de nye krav er ikke klart beskrevet i udkastet lovforslaget. Dette må derfor afvente en nærmere afklaring, forhåbentlig senest i forbindelse med lovforslagets fremsættelse i Folketinget primo oktober 2021.

 

Link til høringen over lovforslaget kan findes her: link

Capital Law CPH bistår virksomheder på det finansielle område med rådgivning om og implementering af nye regler og hjælper herunder med whistleblowerordninger. Du er velkommen til at kontakte vores partner Camilla Søborg (cas@capitallawcph.dk, tlf. 53500914) eller en af vores andre partnere med spørgsmål og for en drøftelse af, hvad de nye regler betyder for din virksomhed. Du kan læse mere om os og vores kompetencer inden for finansiel regulering her: Link.

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbreve, kan tilmelding ske her: Tilmelding

bottom of page