top of page

Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik

 

Privatlivspolitik

 

Denne privatlivspolitik gælder både for den juridiske bistand, som Capital Law CPH (Capital) leverer til klienten i forbindelse med advokathvervet, og de personoplysninger som Capital kommer i besiddelse af, herunder oplysninger om modparter. Ligeledes gælder privatlivspolitikken for de personoplysninger, der behandles, når du benytter vores hjemmeside, medmindre andet er aftalt.

 

Capital prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Her kan du læse om, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er klient hos Capital, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder.

 

Denne privatlivspolitik suppleres af vores interne procedurer og politikker, der sikrer, at dine oplysninger er godt beskyttet.

 

Dataansvar

 

Capital er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Det inkluderer blandt andet de personoplysninger, der indgår i vores daglige forretningsaktiviteter, sagsbehandling og advokatrådgivning for vores klienter.

 

Da vi normalt er dataansvarlig (og dermed ikke databehandler), vil vi kun helt undtagelsesvis skulle indgå en databehandleraftale med vores klienter. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis Capital administrerer en whistleblower-ordning eller stiller en elektronisk platform til rådighed (eks. et datarum). I disse tilfælde agerer Capital efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale (og disse betingelser vil ikke være gældende).

 

Formålet med behandlingen af oplysningerne

 

Capital behandler dine oplysninger til forskellige formål afhængig af din tilknytning til os og din brug af vores services. Vi har opregnet forskellige situationer nedenfor:

 

Klient eller potentiel klient

 

Er du klient eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde dig juridisk rådgivning og bistand.

 

Vi behandler almindelige oplysninger jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Det kan være kontaktoplysninger, oplysninger om kommercielle relationer samt oplysninger om finansielle forhold. Capital behandler også personfølsomme oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a eller f, hvis vores bistand som advokat giver anledning hertil. Der kan desuden behandles oplysninger om strafbare forhold i medfør af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.  

 

Herudover har vi efter reglerne om hvidvask i nogle situationer pligt til at behandle dine oplysninger om identitet, herunder fx CPR-nr., pasnummer eller anden legitimationsoplysning jf. hvidvasklovens kapitel 3 om kundekendskabsprocedurer. Oplysninger til brug for at opfylde vores forpligtelser efter hvidvaskloven bliver udelukkende brugt til dette formål.

 

Nyhedsservice

 

Vi indsamler personoplysninger for eksempelvis at kunne sende nyhedsbreve, tilmelde dig kurser eller invitere dig til diverse arrangementer. Hvis du tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi behandle oplysninger om dig, herunder blandt andet dit navn, stilling, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer og adresse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Hvis vi ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål, vil vi altid informere dig herom, og i nødvendigt omfang indhente samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

 

Vi bruger kun dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Du har derefter altid mulighed for at framelde e-mails eller andre oplysninger fra os. Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, anvender vi dit navn og e-mailadresse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

 

Hjemmeside

 

Som bruger af Capitals hjemmeside skal du vide, at hjemmesiden indeholder funktioner, der kræver, at du afgiver personoplysninger, eksempelvis din IP-adresse.

 

Vi bruger ligeledes cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik.  

 

Sociale medier

 

Når du besøger vores side på LinkedIn, vil vi samtidig modtage anonyme statistikker om f.eks. demografi og geografi fra LinkedIn vedrørende besøgende på vores hjemmeside www.capitallawcph.dk og/eller vores LinkedIn-side. Det sker via LinkedIns plugin (”LinkedIn Insight Tag”).

 

Hvis du er bruger af LinkedIn, kan du udøve dine rettigheder via dine kontoindstillinger på LinkedIn. Du kan læse mere om behandling af personoplysninger, brug af cookies og deres analyseværktøjer via nedenstående link:

 

https://dk.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Indhentning af oplysninger

 

I tillæg til de oplysninger, som vi modtager om dig, kan vi indhente oplysninger fra modparter og/eller diverse offentlige myndigheder eller hjemmesider, eksempelvis CVR.

 

Opbevaring og sletning af oplysninger

 

Vi sletter automatisk dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem, medmindre vi, jf. lovgivningen, eksempelvis hvidvasklovgivningen eller bogføringsloven, er forpligtet til at opbevare oplysningerne i længere tid.

 

Personoplysninger, som vi har indhentet i medfør af hvidvaskloven og bogføringsloven, slettes som udgangspunkt efter 5 år efter ophør af kundeforholdet og altid i overensstemmelse med persondatabeskyttelsesreglerne.

 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før tidspunktet for vores automatiske sletning.
 

Modtagere af oplysninger

 

Vi videregiver alene oplysninger til andre, hvis det er en naturlig del af din aftale med os, eller hvis vi bliver pålagt at videregive oplysningerne. Det kan eksempelvis være til samarbejdspartnere og leverandører, inklusive it-leverandører og banker, og vi vil i så fald kun videregive oplysninger i nødvendigt omfang og med en klar instruks om, hvordan oplysningerne må behandles.  

 

Overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS (tredjeland), der er vurderet til at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, kræver ikke specifik godkendelse. Personoplysninger kan uden videre overføres til sådanne tredjelande.

 

Overførsel til såkaldte usikre tredjelande kan ske på baggrund af en række forskellige overførselsgrundlag, hvorved der er etableret en ordning, der stiller garanti for fornøden beskyttelse af de registreredes rettigheder. Som et eksempel herpå kan nævnes indgåelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse med modtageren.

 

Hvor der ikke er etableret en særlig ordning, kan der stadig ske overførsel af personoplysninger til en modtager i et usikkert tredjeland, såfremt der findes et særligt overførselsgrundlag. Det kan f.eks. ske ved indhentelse af samtykke, for opfyldelse af kontrakt med en virksomhed etableret i et usikkert tredjeland, og hvis det er nødvendigt i relation til et retskrav. De særlige overførselsgrundlag følger af databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1.

 

Du kan få en kopi af det relevante overførselsgrundlag eller oplysning om, hvor det er blevet gjort tilgængeligt, ved at kontakte os på kontaktinformationen nedenfor.

 

Dine rettigheder

 

Tilbagekaldelse af samtykke 

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det virkning fra det tidspunkt, du tilbagetrækker samtykket. Tilbagetrækningen af samtykket berører derfor ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækningen finder sted. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

 

Indsigtsret/oplysningspligt

Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Databeskyttelsesforordningen og anden lovgivning, herunder reglerne om advokaters tavshedspligt, indeholder dog enkelte begrænsninger. Indsigtsretten kan dermed blive begrænset, når personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige.

Capital kan også undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til dig, eller af hensyn til afgørende private eller offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne. Denne undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser f.eks. i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner, interne undersøgelser og lignende situationer.

 

Herudover vil Capital kunne undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats, eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give dig oplysningerne.

 

Berigtigelse

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede m.v. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.  

 

Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til dette, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger eller til direkte markedsføring.  

 

Dataportabilitet

Som registreret har du endvidere ret til dataportabilitet, hvis konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som er blevet sendt til os, når behandlingen er foretaget automatisk. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.  

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.  

 

Hvis du vil gøre brug af ovennævnte rettigheder eller andre rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningens kapitel III, kan du kontakte os via e-mail. I e-mailen skal du anføre dit fulde navn.  

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.  

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Capital anbefaler til enhver tid, at du læser privatlivspolitikker og anden relevant information på de hjemmesider, der bliver linket til.  

 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil i kontakt med os angående privatlivspolitikken eller for at udøve dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:

 

Capital Law CPH I/S

CVR-nr.: 42075000

Tuborgvej 5

2900 Hellerup

E-mail: info@capitallawcph.dk

Telefon: +45 29 21 00 76

 

Eventuelle klager over vores behandling af dine personoplysninger kan desuden indgives til:

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: 33 19 32 00

Cookiepolitik

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Det gør vi primært med det formål at give dig den bedst mulige oplevelse, når du bruger vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, huske dine præferencer og til at optimere vores markedsføring.

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en datafil, der gemmes på dit IT-udstyr, eksempelvis computer eller smartphone, og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg. Cookies gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider du besøger, hvilke funktioner du bruger, samt hvornår og hvor længe det sker. Når du besøger vores hjemmeside, modtager du automatisk en eller flere cookies, en cookie er en passiv fil, der ikke kan ikke indeholde en virus eller indsamle oplysninger fra din computer. Cookies med personoplysninger om dig anvendes kun til de specifikke formål, som du har givet samtykke til de er indsamlet til.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af din IP-adresse er Capital Law CPHs legitime interesser i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside, optimere driften heraf samt optimere markedsføringstiltag på sociale medier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Se mere om Capital Law CPHs behandling af dine personoplysninger i Capital Law CPHs privatlivspolitik.

 

Samtykke til indsamling af cookies

Vi placerer først cookies på dit IT-udstyr m.v., når du har valgt, hvilke cookies vi må benytte. Det er frivilligt, hvilke cookies du vælger at acceptere. Du skal dog være opmærksom på, at vores hjemmeside muligvis ikke fungerer optimalt, hvis du vælger ikke at acceptere cookies. Der kan således være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager.

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside. Når du tilbagekalder dit samtykke, vil der automatisk blive blokeret for de pågældende cookies i din browser. Det er således ikke nødvendigt at ændre i dine browserindstillinger.  Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den placering af cookies på dit IT-udstyr, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. 

 

Formålet med cookies på www.capitallawcph.dk

Som ejer af hjemmesiden placerer vi cookies. Vi anvender bl.a. cookies til at:

 

  • genkende hvilken enhed, du tilgår hjemmesiden fra,

  • registrere tidspunkter og varighed af besøg på hjemmesiden,

  • identificere søgninger og bevægemønster,

  • registrere gentagne besøg, eller

  • identificere om du tilgår hjemmesiden via søgemaskine, søgeord eller eksternt link.

 

Vi anvender permanente cookies, der lagres på din computer, og dermed gør det muligt for os at genkende din computer, næste gang du besøger vores hjemmeside, således at din brugeroplevelse hos os forbedres.

Derudover anvender vi midlertidige cookies, der er knyttet til dit aktuelle besøg på vores hjemmeside og slettes fra din computer, når du lukker din webbrowser.

 

De to typer af cookies kan endvidere inddeles efter, hvem der placerer de forskellige cookies på hjemmesiden: Førsteparts cookies placeres af hjemmesiden www.capitallawcph.dk. Derudover anvender vi tredjeparts cookies, som placeres af vores leverandør og samarbejdspartnere, der har elementer indlejret på vores hjemmeside. Vi bruger bl.a. tredjeparts cookies til at genere bl.a. webstatistik, herunder fra Google Analytics til at indsamle data om, hvordan du anvender vores hjemmeside. Oplysningerne er anonyme og kan ikke identificere navngivne brugere.

 

Oplysningerne indsamlet via cookies videregives ikke til tredjemand.

 

Der kan være links til andre hjemmesider på vores hjemmeside. Du bør være opmærksom på, at der herefter kan være en anden cookiepolitik, der gælder, hvis du vælger at følge et link.

 

Sådan undgår du cookies

 

Ønsker du ikke at acceptere cookies, har du mulighed for at indstille din browser til automatisk at afvise cookies.

 

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

 

 

Du kan læse mere om kravene til cookies i Erhvervsstyrelsens vejledning til cookie-bekendtgørelsen, der kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

 

Kontaktoplysninger  

Hvis du vil i kontakt med os angående vores cookiepolitik, er du velkommen til at kontakte os på:

 

Capital Law CPH I/S

CVR-nr.: 42075000

Tuborgvej 5

2900 Hellerup

 

E-mail: info@capitallawcph.dk

Telefon: +45 29210076

bottom of page